Andmæli

Öllum er heimilt að leggja fram andmæli innan tveggja mánaða frá birtingardegi vörumerkis. Birtingadagur miðast við birtingu í Hugverkatíðindum sem eru gefin út 15. hvers mánaðar á heimasíðu Hugverkastofunnar. Meðal annars er hægt er að leggja fram andmæli gegn skráningu vörumerkis ef viðkomandi telur að: 

 • Þegar hafi verið sótt um sama eða svipað merki fyrir sömu eða svipaða vöru- og þjónustuflokka þar sem talið er að hætta sé á ruglingi. 
 • Nýleg vörumerkjaskráning geti skapað ruglingshættu við annað merki sem hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. 
 • Merkið sem um ræðir sé eins eða líkt eldri réttindum, s.s. skráðu merki, firma, höfundarétti o.fl.
 • Merkið hafi ekki uppfyllt skilyrði laga um vörumerki um skráningarhæfi.

Andmælum ber að skila skriflega til Hugverkastofunnar innan tveggja mánaða frá birtingardegi. Skila má andmælum á rafrænu formi til hugverk@hugverk.is. Andmæli skulu rökstudd og þeim skal fylgja tilskilið gjald skv. gjaldskrá. Gjaldið fæst ekki endurgreitt. 

Í andmælum skal koma fram: 

 • Nafn andmælanda,  heimilisfang og netfang ásamt nafni og upplýsingum um umboðsmann ef við á  

 • Merkið sem um ræðir ásamt númeri, flokkum vöru og/eða þjónustu og dagsetningu birtingar.

 • Grundvöllur andmælanna.

  • Þau ákvæði vörumerkjalaga sem andmælin byggja á.

  • Vöru- og/eða þjónustuflokkarnir sem andmælin ná til.

  • Eldri réttindi sem andmælin byggja á, ef við á.

Uppfylli andmælin ekki ofangreindar kröfur er andmælanda veittur stuttur frestur til lag­færinga. Berist lagfæringar ekki innan tilskilins frests, eða hafi tilskilið gjald ekki fylgt andmælum vísar Hugverkastofan andmælum frá.

Hugverkastofan tilkynnir eiganda umsóknar sem birt hefur verið í Hugverkatíðindum  um framkomin andmæli og er honum gefinn kostur á að tjá sig um þau innan tilskilins frests.  Varði andmælin alþjóðlega skráningu sendir Hugverkastofan tilkynningu þar um til Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) og veitir eiganda þriggja mánaða frest til þess bregðast við andmælunum.

Þegar greinargerð andmælanda liggur fyrir er eiganda veittur tveggja mánaða frestur til að tjá sig. Byggi andmælin á ruglingshættu við eldra merki er eiganda skráningarinnar sem andmælt er gerð grein fyrir þeim möguleika að óska eftir að andmælandi sýni fram á notkun sína á merkinu. Kjósi eigandi andmælta merkisins að tjá sig ekki um andmælin eru þau tekin til úrskurðar án frekari athugasemda frá andmælanda.

Aðilar andmælamáls geta óskað eftir framlengingu á frestum. Hugverkastofan getur óskað eftir skýringum ef frekari fresta er óskað.

 

Frestun málsmeðferðar að beiðni málsaðila

Að beiðni beggja aðila er heimilt að fresta málsmeðferð um að lágmarki tvo mánuði vilji aðilar leita sátta.

Beiðni um frestun skal berast Hugverkastofunni frá báðum aðilum sameiginlega eða hvorum um sig með samþykki gagnaðila og frestar Hugverkastofan þá málsmeðferð um að lágmarki tvo mánuði. Heimilt er að taka tillit til þeirrar tímalengdar sem aðilar óska eftir og fresta málsmeðferð í samræmi við slíkar óskir.

Að beiðni beggja aðila er heimilt að framlengja frestun máls um að lágmarki tvo mánuði í senn.

Nái aðilar sáttum, hvort sem er um að halda andmælamáli áfram eða ekki, skal sú niðurstaða tilkynnt Hugverkastofunni sem ýmist tekur málið til áframhaldandi meðferðar í heild eða að hluta eða fellir andmælamálið niður.

Að 24 mánuðum liðnum frá upphafi sáttaumleitana tekur Hugverkastofan málið til áframhald­andi meðferðar hafi upplýsingar um niðurstöðu sáttaumleitana ekki borist stofnuninni.

 

Frestun málsmeðferðar að frumkvæði Hugverkastofunnar.

Hugverkastofunni er heimilt að fresta málsmeðferð í andmælamáli ef líklegt er að niðurstaða í öðru máli muni hafa áhrif á málið. Fresti Hugverkastofan málsmeðferð skal málsaðilum sent rökstutt erindi þess efnis.

 

Hugverkastofan úrskurðar í andmælamálum. Stofnunin tekur  andmæli til greina í heild eða að hluta, hafnar þeim eða yfirfærir réttindin til and­mælanda hafi hann farið fram á það.

Telji Hugverkastofan að réttindin skuli  yfirfærð til andmæl­anda er aðilum tilkynnt um þá niðurstöðu. Andmælanda er þá jafnframt veittur eins mánaðar frestur til að greiða nýtt umsóknargjald. Úrskurðað er í málinu þegar gjaldið hefur verið greitt. Greiði andmæl­andi ekki gjaldið innan tilskilins frests tekur Hugverkastofan málið til meðferðar að nýju.

Úrskurður í andmælamáli er sendur andmælanda og eiganda skráningar. Niðurstöður úrskurða eru birtar í Hugverkatíðindum og úrskurðurinn í heild sinni á vefsíðu stofnunarinnar, ásamt greinargerðum aðila.

Haldi skráning gildi sínu fær merkið skráningardag að liðnum þeim fresti sem málsaðilar hafa til að bera málið undir áfrýjunarnefnd eða dómstóla, fari málið ekki í þann farveg. Verði úrskurði Hugverkastofunnar um yfirfærslu réttinda í andmælamáli hnekkt endurgreiðir Hug­verkastofan umsóknargjaldið.

Hér má nálgast úrskurði Hugverkastofunnar í andmælamálum.

Niðurstöðu Hugverkastofunnar í andmælamáli er samkvæmt 1. mgr. 63. gr. vörumerkjalaga unnt að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar innan tveggja mánaða frá úrskurði stofnunarinnar eða innan þriggja mánaða frá dagsetningu úrskurðar til dómstóla. 

Sjá niðurstöður áfrýjunarmála

Andmælaferlið

Í Hugverkatíðindum, sem birt eru á heimasíðu Hugverkastofunnar, eru birtar tilkynningar um umsóknir 18 mánuðum eftir að þær eru lagðar inn. Eftir birtingu geta allir fengið aðgang að umsókninni, öðrum gögnum og samskiptum tengdum henni og kynnt sér efni þeirra. Á umsóknartímanum getur hver sem er lagt inn ábendingu gegn umsókninni sem Hugverkastofan verður að taka afstöðu til, sbr. 29. gr. reglugerðar um einkaleyfi.

Innan 9 mánaða frá því að einkaleyfi er gefið út getur hver sem er lagt inn andmæli gegn einkaleyfinu hjá Hugverkastofunni, sbr. 21. gr. einkaleyfalaga og IV. kafla reglugerðar um einkaleyfi. Hugverkastofan skoðar andmælin og tekur ákvörðun um það hvort einkaleyfið skuli standa óbreytt, í breyttri mynd eða hvort það skuli fellt niður, allt eftir því hvaða upplýsingar koma fram í andmælagögnunum.

Eftir að 9 mánuðir eru liðnir frá því að einkaleyfi er gefið út verða þeir sem telja að einkaleyfið sé ekki veitt réttilega eða sem telja að brotið hafi verið á einkaleyfarétti sínum að bera mál sitt undir dómstóla, sjá nánar IX. kafla einkaleyfalaga. 
 

Hér er hægt að nálgast úrskurði Hugverkastofunnar í andmælamálum.