Flokkur 1

Íslenska Enska
Brennsluefnablöndur [efnafræðileg íblöndunarefni í mótoreldsneyti] combusting preparations [chemical additives to motor fuel]
Límefni fyrir iðnað adhesives for industrial purposes
Geymslusalt, nema fyrir matvæli salt for preserving, other than for foodstuffs
Hjálparvökvar til notkunar með svarfefnum auxiliary fluids for use with abrasives
Storknunarhröðunarefni við gúmmísuðu vulcanization accelerators
Froðuletjandi lausnir fyrir rafgeyma anti-frothing solutions for accumulators
Froðuletjandi lausnir fyrir rafhlöður anti-frothing solutions for batteries
Asetöt [kemísk efni] acetates [chemicals]*
Sellulósa-asetat, óunnið acetate of cellulose, unprocessed
Gerlafræðilegar blöndur til sýrumyndunar bacteriological preparations for acetification
Edikanhýdríð acetic anhydride
Asetón acetone
Asetýlen acetylene
Asetýlen tetraklóríð acetylene tetrachloride
Sýrur acids*
Kemískar þéttihvarfsefnablöndur chemical condensation preparations
Sýruþolnar efnasamsetningnar acid proof chemical compositions
Frágangsefnablöndur til notkunar við framleiðslu á stáli finishing preparations for use in the manufacture of steel
Aktín actinium
Íblöndunarefni, kemísk, í borleðju additives, chemical, to drilling muds
Efnafræðileg íblöndunarefni í borleðju chemical additives to drilling muds
Íblöndunarefni, efnafræðileg, í mótoreldsneyti additives, chemical, to motor fuel
Efnafræðileg íblöndunarefni í mótoreldsneyti chemical additives to motor fuel
Hreinsiíblöndunarefni í bensín detergent additives to petrol
Hreinsiíblöndunarefni í bensín detergent additives to gasoline
Límefnablöndur fyrir skurðsárabindi adhesive preparations for surgical bandages
Efnablöndur til vatnsmýkingar water-softening preparations
Trakagakantgúmmí fyrir iðnað gum tragacanth for industrial purposes
Virkt kolefni activated carbon
Virk viðarkol activated charcoal
Drifgas fyrir úðaefni propellant gases for aerosols
Þynningarefni til notkunar við ljósmyndun reducing agents for use in photography
Límefni fyrir veggspjöld adhesives for billposting
Agar agar-agar for industrial purposes
Kekkjuefni fyrir steinsteypu agglutinants for concrete
Kemísk efni í landbúnaði, nema sveppaeyðir, illgresiseyðir, skordýraeyðir og sníkjudýraeyðir agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides
Samsetningar til viðgerða á slöngum hjólbarða compositions for repairing inner tubes of tires
Samsetningar til viðgerða á slöngum hjólbarða compositions for repairing inner tubes of tyres
Albúmín [dýra eða grænmetis, hráefni ] albumin [animal or vegetable, raw material]
Joðbætt albúmen iodised albumen
Maltalbúmen malt albumen
Albúmenbættur pappír albumenized paper
Alkalí alkalies
Ætandi basi caustic alkali
Jarðalkalínmálmar alkaline-earth metals
Alkóhól alcohol*
Etanól ethyl alcohol
Aldehýð aldehydes*
Þari [áburður] seaweeds [fertilizers]
Þari [áburður] seaweeds [fertilisers]
Kemísk efni til geymslu á matvælum chemical substances for preserving foodstuffs
Kemískar efnablöndur til að hjálpa til við málmblendi chemical preparations for facilitating the alloying of metals
Súrál alumina
Súrálsálún aluminium alum
Álhýdröt aluminium hydrate
Álsílíkat aluminium silicate
Álklóríð aluminium chloride
Áljoðíð aluminium iodide
Álún alum
Efnablöndur fyrir jarðvegshæfingu soil conditioning preparations
Ameríkíum americium
Sterkja fyrir iðnað starch for industrial purposes
Kemísk efni sem breyta sterkju í vökva [aflímandi efni] starch-liquifying chemicals [ungluing agents]
Aflímandi efni [kemísk efni sem breyta sterkju í vökva] ungluing agents [chemical preparations for liquifying starch]
Salmíak sal ammoniac
Saltsýra spirits of salt
Ammóníakssölt ammoniacal salts
Ammóníakssölt ammonia*
Ammóníumaldehýð ammonium aldehyde
Ammóníaksálún ammonia alum
Amýlasetat amyl acetate
Amýlalkóhól amyl alcohol
Kristallað ammóníak anhydrous ammonia
Anhýdríð anhydrides
Beinakol animal charcoal
Dýraalbúmen [hráefni] animal albumen [raw material]
Antranilsýra anthranilic acid
Andhöggefni fyrir brunahreyfla anti-knock substances for internal combustion engines
Frostlögur antifreeze
Andskorpuefni anti-incrustants
Antímon antimony
Antímonoxíð antimony oxide
Antímonsúlfíð antimony sulfide
Límsterkja til nota í textíl iðnaði size for use in the textile industry
Akasíulím fyrir iðnað gum arabic for industrial purposes
Límkenndar trébryddingarefnablöndur glutinous tree-grafting preparations
Límkenndar trébindiefnablöndur [tree-banding] glutinous preparations for tree-banding
Límkenndar trébryddingarefnablöndur glutinous preparations for tree-grafting
Límkenndar trébindiefnablöndur [tree-banding] glutinous tree-banding preparations
Fylliefni fyrir holrúm í trjám [skógrækt] tree cavity fillers [forestry]
Silfursaltlausnir fyrir silfrun silver salt solutions for silvering
Argon argon
Blýarsenat lead arsenate
Arsenik arsenic
Arseniksýra arsenious acid
Astat astatine
Eldsneyti fyrir atómkjarnaofn fuel for nuclear reactors
Sóthreinsunarefni fyrir vélar engine-decarbonising chemicals
Kemískar efnablöndur fyrir sóthreinsun véla chemical preparations for decarbonising engines
Sjálftónandi pappír [ljósmyndun] self-toning paper [photography]
Kemísk efni til lýsingar á vefnaðarvöru textile-brightening chemicals
Köfnunarefni nitrogen
Nituroxíð nitrous oxide
Köfnunarefnisáburður nitrogenous fertilizers
Köfnunarefnisáburður nitrogenous fertilisers
Saltpéturssýra nitric acid
Vínbakteríudeyðir [kemískar efnablöndur til notkunar við víngerð] oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making]
Festiböð [ljósmyndun] fixing baths [photography]
Galvaníserunarböð galvanizing baths
Galvaníserunarböð baths for galvanizing
Tónunarböð [ljósmyndun] toning baths [photography]
Sódaaska soda ash
Barín barium
Barýta baryta
Barýtapappír baryta paper
Barínefnasambönd barium compounds
Efni til að koma í veg fyrir lykkjufall í sokkabuxum substances for preventing runs in stockings
Basar [kemískar efnablöndur] bases [chemical preparations]
Kemískar efnablöndur, nema litarefni, til framleiðslu á glerung chemicals, except pigments, for the manufacture of enamel
Báxít bauxite
Bentónít bentonite
Bensensýrur benzene-based acids
Bensenafleiður benzene derivatives
Bensósýra benzoic acid
Bensósúlfímíð benzoic sulfimide
Sakkarín saccharin
Berkel berkelium
Kemísk efni fyrir loftun á steinsteypu concrete-aeration chemicals
Fúavarnarefni fyrir steinsteypu nema málning og olíur concrete preservatives, except paints and oils
Tintvíklóríð bichloride of tin
Kalíumtvíkrómat bichromate of potassium
Sódatvíkrómat bichromate of soda
Felliefni og rotvörn fyrir bjór beer-clarifying and preserving agents
Lífefnafræðilegir efnahvatar biochemical catalysts
Kalíumdíoxalat potassium dioxalate
Mangandíoxíð manganese dioxide
Bismút bismuth
Basískur gallati bismúts basic gallate of bismuth
Bleytiefnablöndur til notkunar við bleikingu moistening [wetting] preparations for use in bleaching
Bleytiefnablöndur til notkunar við bleikingu wetting preparations for use in bleaching
Vaxbleikingarefni wax-bleaching chemicals
Sútunarviður tan-wood
Tréspíri wood alcohol
Trjákvoða wood pulp
Viðaredik wood vinegar [pyroligneous acid]
Viðaredik pyroligneous acid [wood vinegar]
Bórax borax
Bórsýra fyrir iðnað boric acid for industrial purposes
Borleðja drilling muds
Kveikiefnablöndur brazing preparations
Kemísk efni til að koma í veg fyrir þéttihvarf condensation-preventing chemicals
Betelpálmi catechu
Kaínít kainite
Kalsíiumsýanamíð [áburður] calcium cyanamide [fertilizer]
Kalsíiumsýanamíð [áburður] calcium cyanamide [fertiliser]
Kalifornín californium
Mýkiefni plasticizers
Gúmmírotvarnarefni rubber preservatives
Karbónöt carbonates
Magnesíumkarbónat magnesium carbonate
Kolefni carbon
Kolefnistvísúlfíð carbon disulfide
Kolsýra carbonic acid
Karbíð carbide
Kalsíumkarbíð calcium carbide
Lútetín [kassíópíum] lutetium [cassiopium]
Kassíópíum [lútetín] cassiopium [lutetium]
Efnahvatar catalysts
Sellulósi cellulose
Pappírskvoða paper pulp
Viskósi viscose
Lím [málmvinnsla] cement [metallurgy]
Fermín fermium
Keramikglerjun ceramic glazings
Serín cerium
Sölt úr sjaldgæfum jarðmálmum salts from rare earth metals
Sesín caesium
Ketónar ketones
Dýrakolefnablöndur animal carbon preparations
Kolefni fyrir síur carbon for filters
Beinakol bone charcoal
Blóðkol blood charcoal
Kolasparnaðarefnablöndur coal saving preparations
Lím fyrir skótau cement for footwear
Kalkasetat lime acetate
Kalkkarbónat lime carbonate
Kalkklóríð lime chloride
Hreinsiefni fyrir skorsteina, kemísk efni chimney cleaners, chemical
Kemísk efni til endurnýjunar á leðri leather-renovating chemicals
Kemísk efni fyrir iðnað industrial chemicals
Kemískar efnablöndur fyrir vísindastarf, þó ekki til notkunar við lækningar eða dýralækningar chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use
Kemísk virk efni, nema í lækninga- eða dýralækningaskyni chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes
Temprunarefni fyrir kjarnakljúfa moderating materials for nuclear reactors
Kjarnakleyf kemísk frumefni fissionable chemical elements
Kemísk efni til greiningar á rannsóknarstofum, nema í lækninga- eða dýralækningaskyni chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes
Kemískar efnablöndur til greiningar á rannsóknarstofum, nema í lækninga- eða dýralækningaskyni chemical preparations for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes
Klóröt chlorates
Klór chlorine
Hýdróklóröt hydrochlorates
Saltsýra hydrochloric acid
Kólsýra cholic acid
Krómöt chromates
Krómálún chrome alum
Krómoxíð chromium oxide
Krómsölt chrome salts
Krómsýra chromic acid
Kítti fyrir leður mastic for leather
Þéttiefni fyrir hjólbarða [mastix] mastic for tires
Þéttiefni fyrir hjólbarða [mastix] mastic for tyres
Lím til viðgerða á brotnum hlutum cement for mending broken articles
Kemísk vatnsþéttiefni fyrir sement, nema málning cement-waterproofing chemicals, except paints
Sementfúavarnarefni, nema málning og olíur cement preservatives, except paints and oils
Vökvar fyrir vökvarásir fluids for hydraulic circuits
Lögur fyrir vökvarásir liquids for hydraulic circuits
Ágræðsluvax fyrir tré grafting wax for trees
Sítrónusýra fyrir iðnað citric acid for industrial purposes
Hreinsiefnablöndur fyrir aldinsafa must-fining preparations
Límsterkja fyrir frágang og grunnmálningu size for finishing and priming
Límefni fyrir veggfóður adhesives for wallpaper
Límefni fyrir veggfóðrun adhesives for paperhanging
Vínhreinsiefni wine finings
Kollódíon collodion*
Sölt til að lita málma salts for coloring metal
Sölt til að lita málma salts for colouring metal
Sútunarefni til að meðhöndla skinn bate for dressing skins
Sútunarefni, nema olíur, til að meðhöndla skinn dressing, except oils, for skins
Rotvarnarefni fyrir blóm flower preservatives
Rotvarnarefni fyrir lyfjablöndur preservatives for use in the pharmaceutical industry
Kemískar efnablöndur til notkunar í ljósmyndun chemical preparations for use in photography
Ljósnæmur klútur fyrir ljósmyndun sensitized cloth for photography
Ljósnæmar plötur photosensitive plates
Tærandi efnablöndur corrosive preparations
Efnablöndur til að meðhöndla leður currying preparations for leather
Efnablöndur til að meðhöndla skinn currying preparations for skins
Vínsteinsduft í efnafræðilegum tilgangi cream of tartar for chemical purposes
Krótonaldehýð crotonic aldehyde
Lághitafræðilegar efnablöndur cryogenic preparations
Leðurlím leather glues
Kemísk efni til meðhöndlunar á leðri leather-dressing chemicals
Kemísk efni til að gegndreypa leður leather-impregnating chemicals
Blátt vítríól blue vitriol
Koparsúlfat copper sulfate [blue vitriol]
Kúrín curium
Lausnir fyrir bláþrykk solutions for cyanotyping
Prússíöt cyanides [prussiates]
Prússíöt prussiates
Ferrósýaníð ferrocyanides
Kýmen cymene
Efnablöndur til fituleysingar til notkunar í framleiðsluferlum degreasing preparations for use in manufacturing processes
Efnablöndur til fituleysingar til notkunar í framleiðsluferlum grease-removing preparations for use in manufacturing processes
Efnablöndur til aflímingar separating and unsticking [ungluing] preparations
Efnablöndur til aflímingar ungluing preparations
Efnablöndur til aflímingar unsticking and separating preparations
Kemísk efni til olíuskilnaðar oil-separating chemicals
Gúmmíleysar degumming preparations
Gúmmíleysar gum solvents
Laufeyðar defoliants
Efnablöndur til myglueyðingar mold-release preparations
Efnablöndur til myglueyðingar mould-release preparations
Bónleysingarefni polish removing substances
Efni til að fjarlægja bón substances for removing polish
Efnablöndur til afvötnunar fyrir iðnað dehydrating preparations for industrial purposes
Skorpuleysir disincrustants
Hreinsiefni til notkunar í framleiðsluferlum detergents for use in manufacturing processes
Dextrín [límsterkja] dextrin [size]
Greiningarefnablöndur, nema í lækninga- eða dýralækningaskyni diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes
Amýlasi fyrir iðnað diastase for industrial purposes
Díasópappír diazo paper
Efnablöndur til endurnýjunar á grammófónplötum renovating preparations for phonograph records
Eimað vatn distilled water
Dólómít fyrir iðnað dolomite for industrial purposes
Efnablöndur til málmherðingar metal hardening preparations
Dysprósín dysprosium
Sýrublandað vatn til hleðslu á rafgeymum acidulated water for recharging accumulators
Sýrublandað vatn til hleðslu á rafhlöðum acidulated water for recharging batteries
Glýserín fyrir iðnað glycerine for industrial purposes
Þungt vatn heavy water
Efnablöndur til hreinsunar purification preparations
Efnablöndur til hreinsunar clarification preparations
Jónaskiptar [kemísk efni] ion exchangers [chemicals]
Efnablöndur fyrir vasaljós flashlight preparations
Efnablöndur til eldsneytissparnaðar fuel-saving preparations
Hvarfefnapappír, nema í lækninga- eða dýralækningaskyni reagent paper, other than for medical or veterinary purposes
Afrafmögnunarefnablöndur, nema til heimilisnota antistatic preparations, other than for household purposes
Sölt fyrir galvaníhlað salts for galvanic cells
Sölt fyrir galvanrafhlöður salts for galvanic batteries
Þekjandi fylliefni fyrir glerung opacifiers for enamel
Þekjandi fylliefni fyrir gler opacifiers for glass
Kemísk efni til litunar á glerungi enamel-staining chemicals
Ljósnæmislag photographic emulsions
Ýruefni emulsifiers
Ljósnæmar ljósmyndaplötur sensitized photographic plates
Límvatnsefnablöndur sizing preparations
Áburður fertilizers
Áburður fertilisers
Ensímaefnablöndur fyrir iðnað enzyme preparations for industrial purposes
Ensím fyrir iðnað enzymes for industrial purposes
Epoxýkvoða, óunnin epoxy resins, unprocessed
Gashreinsunarefnablöndur gas purifying preparations
Efnablöndur til að hreinsa gas preparations for the purification of gas
Erbín erbium
Edikspíri [þynnt ediksýra] spirits of vinegar [dilute acetic acid]
Tilraunapappír, kemískur test paper, chemical
Estrar esters*
Etan ethane
Eterar ethers*
Etýleter ethyl ether
Glýkóleter glycol ether
Metýleter methyl ether
Brennisteinseter sulfuric ether
Blettavarnarefni til notkunar á tau stain-preventing chemicals for use on fabrics
Evrópín europium
Slökkviefni fire extinguishing compositions
Hveiti fyrir iðnað flour for industrial purposes
Járnsölt iron salts
Gerefni í efnafræðilegum tilgangi ferments for chemical purposes
Ferróplötur [ljósmyndun] ferrotype plates [photography]
Áburðarefnablöndur fertilizing preparations
Áburðarefnablöndur fertilising preparations
Eldvarnarefnablöndur fireproofing preparations
Snittsamsetningar compositions for threading
Síunarefnablöndur fyrir drykkjariðnaðinn filtering preparations for the beverages industry
Kjarnakleyf efni fyrir kjarnorku fissionable material for nuclear energy
Festilausnir [ljósmyndun] fixing solutions [photography]
Brennisteinsblóm í efnafræðilegum tilgangi flowers of sulfur for chemical purposes
Efni til herðingar á kalksteini limestone hardening substances
Flúor fluorine
Flússpatefnasambönd fluorspar compounds
Fluorsýra hydrofluoric acid
Grafít fyrir iðnað graphite for industrial purposes
Bindiefni fyrir málmsteypusmiðju foundry binding substances
Mótunarefnablöndur fyrir málmsteypusmiðju foundry molding preparations
Mótunarefnablöndur fyrir málmsteypusmiðju foundry moulding preparations
Íblöndunarefni, kemísk, í skordýraeyði additives, chemical, to insecticides
Efnafræðileg íblöndunarefni í skordýraeitur chemical additives to insecticides
Íblöndunarefni, kemísk, í sveppaeyði additives, chemical, to fungicides
Efnafræðileg íblöndunarefni í sveppaeyði chemical additives to fungicides
Maurasýra formic acid
Mauraaldehýð í efnafræðilegum tilgangi formic aldehyde for chemical purposes
Þæfingarefnablöndur fyrir vefnaðariðnaðinn fulling preparations for use in the textile industry
Þæfingarefnablöndur fulling preparations
Fransín francium
Bremsuvökvi brake fluid
Kinrok fyrir iðnað lamp black for industrial purposes
Kemískar efnablöndur til að reykja kjöt chemical preparations for smoking meat
Gadólín gadolinium
Gallhnúðar gallnuts
Gallínsýra fyrir framleiðslu á bleki gallic acid for the manufacture of ink
Gallín gallium
Ljósmyndapappír photographic paper
Gallótannínsýra gallotannic acid
Efnablöndur fyrir galvaniseringu galvanizing preparations
Gambírjurt gambier
Verndargös fyrir logsuðu protective gases for welding
Gös á föstu formi fyrir iðnað solidified gases for industrial purposes
Gelatín fyrir ljósmyndun gelatine for photographic purposes
Gelatín fyrir iðnað gelatine for industrial purposes
Steinsalt rock salt
Hremmar [kemísk virk efni] getters [chemically active substances]
Þurrís [koltvíoxíð] dry ice [carbon dioxide]
Fuglalím birdlime
Glúkósíð glucosides
Glýseríð glycerides
Glýkól glycol
Fitu-bleikingarefni fat-bleaching chemicals
Fitusýrur fatty acids
Ágræðslutrjákvoða fyrir tré grafting mastic for trees
Gúanó guano
Gurjunkvoða [gurjon, gurjan] til að búa til lakk gurjun balsam for use in the manufacture of varnish
Helíum helium
Hólmín holmium
Hormónar til að hraða þroska ávaxta hormones for hastening the ripening of fruit
Kemísk efni í garðrækt, nema sveppaeyðir, illgresiseyðir, skordýraeyðir og sníkjudýraeyðir horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides
Olíur til geymslu á matvælum oils for the preservation of food
Olíur til að undirbúa leður við framleiðslu oils for preparing leather in the course of manufacture
Olíur til sútunar á leðri oils for tanning leather
Bensíndreifiefni petroleum dispersants
Olíudreifiefni oil dispersants
Olíubleikingarefni oil-bleaching chemicals
Olíuhreinsiefni oil-purifying chemicals
Moldarefni humus
Hýdröt hydrates
Kolhýdröt carbonic hydrates
Hýdrasín hydrazine
Vetni hydrogen
Sódahýpóklórít hypochlorite of soda
Hýpósúlfíð hyposulfites
Kemísk efni til vatnsvarnar á vefnaðarvöru textile-waterproofing chemicals
Kemísk efni til gegndreypingar á vefnaðarvöru textile-impregnating chemicals
Kemísk efni til vatnsvarnar á leðri leather-waterproofing chemicals
Joð í efnafræðilegum tilgangi iodine for chemical purposes
Joðsalt iodised salts
Joðsýra iodic acid
Joð fyrir iðnað iodine for industrial purposes
Ísótóp fyrir iðnað isotopes for industrial purposes
Kaolín kaolin
Leir til leirtausgerðar china clay
Kaolín china slip
Kísilgúr kieselgur
Krypton krypton
Mjólkursýra lactic acid
Mjólkurgerefni í efnafræðilegum tilgangi milk ferments for chemical purposes
Lantan lanthanum
Efnablöndur til að varna því að linsur verði mattar preparations for preventing the tarnishing of lenses
Lítía [lítínoxíð] lithia [lithium oxide]
Litíum lithium
Múrfúavarnarefni, nema málning og olíur masonry preservatives, except paints and oils
Múrhleðslufúavarnarefni nema málning og olíur brickwork preservatives, except paints and oils
Magnesít magnesite
Magnesíumklóríð magnesium chloride
Manganat manganate
Fenjaviðarbörkur fyrir iðnað mangrove bark for industrial purposes
Kemísk efni fyrir sandblástur á gleri glass-frosting chemicals
Kvikasilfur mercury
Kvikasilfursölt mercury salts
Kvikasilfuroxíð mercuric oxide
Málmleysingjar metalloids
Eðalmálmasölt fyrir iðnað salts of precious metals for industrial purposes
Málmstyrkingarefnablöndur metal annealing preparations
Metan methane
Kemískar efnablöndur til að koma í veg fyrir myglu chemical preparations to prevent mildew
Steinefnasýrur mineral acids
Sölt fyrir iðnað salts for industrial purposes
Bleytiefnablöndur til notkunar við litun moistening [wetting] preparations for use in dyeing
Bleytiefnablöndur til notkunar við litun wetting preparations for use in dyeing
Naftalín naphthalene
Neódým neodymium
Neon neon
Neptún neptunium
Hlutleysar fyrir eitrað gas toxic gas neutralizers
Kemískar efnablöndur til að koma í veg fyrir sótsvepp chemical preparations to prevent wheat smut
Kemískar efnablöndur til að koma í veg fyrir sótsvepp chemical preparations to prevent wheat blight
Úrannítrat uranium nitrate
Ljósnæmar plötur fyrir offset prentun sensitized plates for offset printing
Olíusýra oleic acid
Ólivín [sílikat steinefni] olivine [silicate mineral]
Gullsölt gold salts
Túnsúrusalt sorrel salt
Oxalöt oxalates
Oxalsýra oxalic acid
Súrefni oxygen for industrial purposes
Vetnisperoxíð fyrir iðnað hydrogen peroxide for industrial purposes
Palladíumklóríð palladium chloride
Nítratpappír nitrate paper
Ljósmælingapappír photometric paper
Ljósnæmur pappír sensitized paper
Lakkmúspappír litmus paper
Pektín [ljósmyndun] pectin [photography]
Sódaperborat perborate of soda
Perkarbónöt percarbonates
Perklóröt perchlorates
Persúlföt persulfates
Persúlfúrsýra persulfuric acid
Fenól fyrir iðnað phenol for industrial purposes
Fosföt [áburður] phosphates [fertilizers]
Fosföt [áburður] phosphates [fertilisers]
Sindur [áburður] slag [fertilizers]
Sindur [áburður] slag [fertilisers]
Fosfatíð phosphatides
Fosfor phosphorus
Súperfosföt [áburður] superphosphates [fertilizers]
Súperfosföt [áburður] superphosphates [fertilisers]
Ljósprentunarpappír blueprint paper
Fosfórsýra phosphoric acid
Ljósprentunarklútur blueprint cloth
Ljósmyndunarframkallari photographic developers
Ljósmyndanæmir photographic sensitizers
Pikriksýra picric acid
Plastefni, óunnin plastics, unprocessed
Plastisól plastisols
Blýasetat lead acetate
Blýoxíð lead oxide
Plúton plutonium
Pólon polonium
Kartöflumjöl fyrir iðnað potato flour for industrial purposes
Mópottar fyrir garðrækt peat pots for horticulture
Pottaska potash
Kalíum potassium
Pottöskuvatn potash water
Praseodým praseodymium
Prómeþín promethium
Prótaktín protactinium
Prótín [hráefni] protein [raw material]
Pýrógallólsýra pyrogallic acid
Quebracho fyrir iðnað quebracho for industrial purposes
Gervitrjákvoða, óunnin synthetic resins, unprocessed
Gervitrjákvoða, óunnin artificial resins, unprocessed
Geislavirk frumefni í vísindaskyni radioactive elements for scientific purposes
Radón radon
Radíum í vísindaskyni radium for scientific purposes
Kæliefni refrigerants
Aukaafurðir frá kornvinnslu fyrir iðnað by-products of the processing of cereals for industrial purposes
Akrýlkvoða, óunnin acrylic resins, unprocessed
Reníum rhenium
Röntgenfilmur, ljósnæmar en ekki lýstar X-ray films, sensitized but not exposed
Efni til að gera við hjólbarða compositions for repairing tires
Efni til að gera við hjólbarða compositions for repairing tyres
Rúbidín rubidium
Smiðjusandur foundry sand
Salisýlsýra salicylic acid
Saltpétur saltpeter
Saltpétur salpetre
Samarín samarium
Sósur notaðar við tóbaksgerð sauce for preparing tobacco
Sápa [málmkennd] fyrir iðnað soap [metallic] for industrial purposes
Skandín scandium
Sebasínsýra sebacic acid
Sölt [kemískar efnablöndur] salts [chemical preparations]
Salt, hrátt salt, raw
Krómsölt chromic salts
Sölt [áburður] salts [fertilizers]
Sölt [áburður] salts [fertilisers]
Selenín selenium
Efni til frægeymslu seed preserving substances
Síliköt silicates
Kísill silicon
Kísill silicones
Natríum sodium
Súlfíð sulfides
Kemísk efni fyrir logsuðu welding chemicals
Kemísk efni fyrir logsuðu soldering chemicals
Brenndur sódi calcined soda
Ætiefni fyrir iðnað caustics for industrial purposes
Vítissódi fyrir iðnað caustic soda for industrial purposes
Natríumsölt [kemísk efnasambönd] sodium salts [chemical compounds]
Brennisteinn sulfur
Bismútsúbnítrat í efnafræðilegum tilgangi bismuth subnitrate for chemical purposes
Barýt barytes
Spínill [oxíðsteinefnil] spinel [oxide mineral]
Sterínsýra stearic acid
Strontín strontium
Sót fyrir iðnað eða landbúnað soot for industrial or agricultural purposes
Vökvar til að fjarlægja súlföt úr rafgeymum liquids for removing sulfates from accumulators
Vökvar til að fjarlægja súlföt úr rafhlöðum liquids for removing sulfates from batteries
Súlfónsýrur sulfonic acids
Brennisteinskennd sýra sulfurous acid
Brennisteinssýra sulfuric acid
Súmak til notkunar við sútun sumac for use in tanning
Kemísk efni fyrir skógrækt, nema sveppaeyðir, illgresiseyðir, skordýraeyðir og sníkjudýraeyðir chemicals for use in forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides
Talk [magnesíum sílikat] talc [magnesium silicate]
Brúnka tan
Tannín tannin
Sútunarefni tanning substances
Kalsíumsölt calcium salts
Tannínsýra tannic acid
Tapiókamjöl fyrir iðnað tapioca flour for industrial purposes
Vínsteinn, nema í lyfjafræðilegu skyni tartar, other than for pharmaceutical purposes
Vínsteinssýra tartaric acid
Teknetín technetium
Tellúr tellurium
Spennuvirk efni surface-active chemical agents
Spennuvirk efni tensio-active agents
Terbín terbium
Kemísk efni til að lita gler glass-staining chemicals
Efnablöndur til að varna því að gler verði matt preparations for preventing the tarnishing of glass
Kemísk efni til að varna því að gluggar verði mattir anti-tarnishing chemicals for windows
Mold til ræktunar soil for growing
Fullerleir fyrir vefnaðariðnaðinn fuller's earth for use in the textile industry
Lantaníð rare earths
Leirmold loam
Kolefnistetraklóríð carbon tetrachloride
Tetraklóríð tetrachlorides
Bleytingarefnablöndur fyrir vefnaðariðnaðinn moistening [wetting] preparations for use in the textile industry
Bleytingarefnablöndur fyrir vefnaðariðnaðinn wetting preparations for use in the textile industry
Þallín thallium
Þíókarbanílíð thiocarbanilide
Túlín thulium
Þórín thorium
Títantvíoxíð fyrir iðnað titanium dioxide for industrial purposes
Títanít titanite
Tólúen toluene
Tólúen toluol
Mór [áburður] peat [fertilizer]
Mór [áburður] peat [fertiliser]
Fúavarnarefni fyrir flísar, nema málning og olíur preservatives for tiles, except paints and oils
Volframsýra tungstic acid
Úran uranium
Úranoxíð uranium oxide
Vatnsgler [leysanlegt gler] water glass [soluble glass]
Kjötmeyrnunarefni fyrir iðnað meat tenderizers for industrial purposes
Kemísk efni til að koma í veg fyrir vínviðarsjúkdóma chemical preparations to prevent diseases affecting vine plants
Vínalkóhól vinic alcohol
Tónunarsölt [ljósmyndun] toning salts [photography]
Efnablöndur fyrir gúmmísuðu vulcanizing preparations
Witherite witherite
Xenon xenon
Ytterbín ytterbium
Yttrín yttrium
Klóríð chlorides
Súlföt sulfates
Sirkon zirconia
Efnablöndur til að örva eldun fyrir iðnað preparations for stimulating cooking for industrial purposes
Ammóníak [rokgjarn basi] fyrir iðnað ammonia [volatile alkali] for industrial purposes
Rokgjarn basi [ammóníak] fyrir iðnað volatile alkali [ammonia] for industrial purposes
Basískt joðíð fyrir iðnað alkaline iodides for industrial purposes
Basískir málmar alkaline metals
Sölt basískra málma salts of alkaline metals
Beiskjuefni alkaloids*
Algínat fyrir iðnað alginates for industrial purposes
Álasetat aluminium acetate*
Sterkjuþykkni [límefni], nema fyrir ritföng og til heimilisnota starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes
Ammóníakssölt ammonium salts
Dýrakol animal carbon
Silfurnítrat silver nitrate
Kemísk efni til að lýsa liti fyrir iðnað color-brightening chemicals for industrial purposes
Kemísk efni til að lýsa liti fyrir iðnað colour-brightening chemicals for industrial purposes
Efnablöndur til að hamla spírun á grænmeti anti-sprouting preparations for vegetables
Nítröt nitrates
Límefni fyrir veggflísar adhesives for wall tiles
Barínsúlfat barium sulfate
Kemísk efni til framleiðslu á málningu chemicals for the manufacture of paints
Metýlbensól methyl benzol
Metýlbensen methyl benzene
Natrón í efnafræðilegum tilgangi bicarbonate of soda for chemical purposes
Líffræðilegar efnablöndur, nema fyrir lækningar eða dýralækningar biological preparations, other than for medical or veterinary purposes
Aflitunarefni fyrir iðnað bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes
Aflitunarefni fyrir iðnað decolorants for industrial purposes
Ljósnæmar filmur, ólýstar sensitized films, unexposed
Efnablöndur frá eimingu á viðaralkóhóli preparations of the distillation of wood alcohol
Brösunarbráð brazing fluxes
Logsuðubráð soldering fluxes
Bróm í efnafræðilegum tilgangi bromine for chemical purposes
Karbólín fyrir plöntuvernd carbolineum for the protection of plants
Hnatfelliefni flocculants
Lesitín [hráefni] lecithin [raw material]
Undirlög fyrir ræktun án jarðvegs [landbúnaður] substrates for soil-free growing [agriculture]
Sellulósaesti fyrir iðnað cellulose esters for industrial purposes
Kasín fyrir iðnað casein for industrial purposes
Sellulósaúrefni [kemísk efni] cellulose derivatives [chemicals]
Sellulósaeter fyrir iðnað cellulose ethers for industrial purposes
Bakteríuefnablöndur, nema fyrir læknisfræðilega og dýralæknisfræðilega notkun bacterial preparations, other than for medical and veterinary use
Gerlafræðilegar blöndur, nema fyrir læknisfræðilega og dýralæknisfræðilega notkun bacteriological preparations, other than for medical and veterinary use
Örverurækt, nema fyrir læknisfræðilega og dýralæknisfræðilega notkun cultures of microorganisms, other than for medical and veterinary use
Kinrok fyrir iðnað carbon black for industrial purposes
Kvikmyndafilmur, ljósnæmar en ólýstar cinematographic films, sensitized but not exposed
Kvikmyndafilmur, ljósnæmar en ólýstar cinematographic film, sensitized but not exposed
Kóbaltoxíð fyrir iðnað cobalt oxide for industrial purposes
Lím fyrir iðnað glue for industrial purposes
Olíur til meðhöndlunar á leðri oils for currying leather
Kreósóti í efnafræðilegum tilgangi creosote for chemical purposes
Samsetningar fyrir framleiðslu á grammófónplötum compositions for the manufacture of phonograph records
Efnablöndur fyrir fituskiljun preparations for the separation of greases
Plastdreifur dispersions of plastics
Lakkleysar solvents for varnishes
Gervisætuefni [kemískar efnablöndur] artificial sweeteners [chemical preparations]
Vatnshreinsiefni water-purifying chemicals
Mýkjandi efni fyrir iðnað emollients for industrial purposes
Síuefni [óunnin plastefni] filtering materials of unprocessed plastics
Síuefni [kemískar efnablöndur] filtering materials of chemical substances
Síuefni [steinefni] filtering materials of mineral substances
Síuefni [jurtaefni] filtering materials of vegetable substances
Glúkósi fyrir iðnað glucose for industrial purposes
Glúten [lím], nema fyrir ritföng og til heimilishalds gluten [glue], other than for stationery or household purposes
Lím [límefni] fyrir iðnað gums [adhesives] for industrial purposes
Rakavarnarefni, nema málning, fyrir múrverk damp-proofing chemicals, except paints, for masonry
Matarlím, nema fyrir ritföng, til heimilishalds eða matvæla isinglass, other than for stationery, household or alimentary purposes
Bjórrotvarnarefni beer preserving agents
Gerviefni til að drekka í sig olíu synthetic materials for absorbing oil
Keramíkefni á agnaformi, til notkunar sem síuefni ceramic materials in particulate form, for use as filtering media
Molta compost
Samsetningar fyrir framleiðslu á tæknilegum keramíkvörum compositions for the manufacture of technical ceramics
Kísilgúr diatomaceous earth
Festar fyrir málma mordants for metals
Efnablöndur til að stjórna vexti platna plant growth regulating preparations
Efnablöndur til að fjarlægja hreistur, nema til heimilisnota descaling preparations, other than for household purposes
Sjór fyrir iðnað seawater for industrial purposes
Snefilefnablöndur fyrir plöntur preparations of trace elements for plants
Kamfóra fyrir iðnað camphor, for industrial purposes
Efnaskerpir fyrir pappír chemical intensifiers for paper
Efnaskerpir fyrir gúmmí chemical intensifiers for rubber
Moldarefni fyrir efsta lag af áburði humus top dressing
Segulvökvi fyrir iðnað magnetic fluid for industrial purposes
Aflstýrivökvi power steering fluid
Gírvökvi transmission fluid
Andsuðuefnablöndur fyrir kæliefni á vélar anti-boil preparations for engine coolants
Keramíksamsetningar fyrir sindrun [agnir og duft] ceramic compositions for sintering [granules and powders]
Kæliefni fyrir vélar farartækja coolants for vehicle engines
Kemísk efni til að skola vatnskassa radiator flushing chemicals
Fylliefni fyrir yfirbyggingu bíla paste fillers for automobile body repair
Fylliefni fyrir yfirbyggingu bíla paste fillers for car body repair
Rafdráttargel electrophoresis gels
Glerskerakítti glaziers' putty
Þanin leir fyrir vatnsrækt á plöntum [undirlag] expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]
Efnablöndur til að fjarlægja veggfóður wallpaper removing preparations
Efnafræðileg íblöndunarefni í olíu chemical additives for oils
Olíusement [kítti] oil cement [putty]
Fræerfðavísar fyrir landbúnaðarframleiðslu genes of seeds for agricultural production
Stofnfrumur, nema í lækninga- eða dýralækningaskyni stem cells, other than for medical or veterinary purposes
Líffræðileg vefjaræktun, nema í lækninga- eða dýralækningaskyni biological tissue cultures, other than for medical or veterinary purposes
Fiskimjölsáburður fish meal fertilizers
Fiskimjölsáburður fish meal fertilisers
Ensímablöndur fyrir matvælaiðnað enzyme preparations for the food industry
Ensím fyrir matvælaiðnað enzymes for the food industry
Glúkósi fyrir matvælaiðnað glucose for the food industry
Lesitín fyrir matvælaiðnað lecithin for the food industry
Lesitín fyrir iðnað lecithin for industrial purposes
Pektín fyrir matvælaiðnað pectin for the food industry
Pektín fyrir iðnað pectin for industrial purposes
Vínsteinsduft fyrir matvælaiðnað cream of tartar for the food industry
Vínsteinsduft fyrir iðnað cream of tartar for industrial purposes
Algínöt fyrir matvælaiðnað alginates for the food industry
Glúten fyrir matvælaiðnað gluten for the food industry
Glúten fyrir iðnað gluten for industrial purposes
Laktósi fyrir matvælaiðnað lactose for the food industry
Laktósi fyrir iðnað lactose for industrial purposes
Laktósi [hráefni] lactose [raw material]
Mjólkurgerefni fyrir matvælaiðnað milk ferments for the food industry
Mjólkurgerefni fyrir iðnað milk ferments for industrial purposes
Kasein fyrir matvælaiðnað casein for the food industry
Salmíakspírar sal ammoniac spirits
Kemísk efni til framleiðslu á litarefnum chemicals for the manufacture of pigments
Örveruefnablöndur, nema fyrir læknisfræðilega eða dýralæknisfræðilega notkun preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use
Garðyrkjumold potting soil
Málmafglóðunarefnablöndur metal tempering preparations
Glútamínsýra fyrir iðnað glutamic acid for industrial purposes
Teþykkni til að nota við framleiðslu á lyfjum tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals
Teþykkni fyrir matvælaiðnað tea extracts for the food industry
Lífræn molta [áburður] organic digestate [fertilizer]
Lífræn molta [áburður] organic digestate [fertiliser]
Teþykkni til að nota við framleiðslu á snyrtivörum tea extracts for use in the manufacture of cosmetics
Kollagen fyrir iðnað collagen for industrial purposes
Sílikonkarbíð [hráefni] silicon carbide [raw material]
Ónæmisglæðar, nema í lækninga- eða dýralækningaskyni adjuvants, other than for medical or veterinary purposes
Vítamín til að nota við framleiðslu á fæðubótarefnum vitamins for use in the manufacture of food supplements
Vítamín fyrir matvælaiðnað vitamins for the food industry
Andoxunarefni til að nota framleiðslu antioxidants for use in manufacture
Andoxunarefni til nota við framleiðslu snyrtivara antioxidants for use in the manufacture of cosmetics
Andoxunarefni til að nota við framleiðslu á lyfjum antioxidants for use in the manufacture of pharmaceuticals
Andoxunarefni til að nota við framleiðslu á fæðubótarefnum antioxidants for use in the manufacture of food supplements
Prótein til að nota við framleiðslu proteins for use in manufacture
Prótein til að nota við framleiðslu á fæðubótarefnum proteins for use in the manufacture of food supplements
Prótein fyrir matvælaiðnað proteins for the food industry
Ammonlíumnítrat ammonium nitrate
Vítamín til að nota við framleiðslu á lyfjum vitamins for use in the manufacture of pharmaceuticals
Vítamín til nota við framleiðslu snyrtivara vitamins for use in the manufacture of cosmetics
Flavóníð fyrir iðnað [fenól efnasambönd] flavonoids [phenolic compounds] for industrial purposes
Týmól fyrir iðnað thymol for industrial purposes
Gróðurmold topsoil
Gírskiptiolía transmission oil
Fjölliða trjákvoða, óunnin polymer resins, unprocessed
Kemísk húð fyrir sjónlinsur chemical coatings for ophthalmic lenses
Kalómel [kvikasilfurs klóríð] calomel [mercurous chloride]
Húsdýraáburður animal manure
Sýlól xylol
Sýlen xylene
Bensen benzene
Bensól benzol
Grafín graphene
Gifs til nota sem áburður gypsum for use as a fertilizer
Nanóduft til nota í iðnaði nanopowders for industrial purposes
Fjölliður með dendrimer til að nota í framleiðslu lyfjahylkja dendrimer-based polymers for use in the manufacture of capsules for pharmaceuticals
Kemískar efnablöndur til að koma í veg fyrir sjúkdóma í sáðplöntum chemical preparations to prevent diseases affecting cereal plants