Flokkur 36

Íslenska Enska
Ábyrgð á slysatryggingum accident insurance underwriting
Lán með afborgunum instalment loans
Innlánaþjónusta actuarial services
Útleiga á húsnæði rental of real estate
Miðlun brokerage*
Þjónusta lánaskrifstofa credit bureau services
Fasteignasala real estate agency services
Fasteignamiðlun real estate brokerage
Innheimtuþjónusta debt collection agency services
Tryggingamiðlun insurance brokerage
Tollafgreiðslumiðlun financial customs brokerage services
Tryggingaábyrgð insurance underwriting
Bankaþjónusta banking
Verðmat á fasteignum real estate appraisal
Fjáraflanir í góðgerðarskyni charitable fund raising
Gangkvæmir tryggingasjóðir mutual funds
Fjárfestingar capital investment
Ábyrgðatryggingar surety services
Skipti á peningum exchanging money
Útgáfa á ferðatékkum issuance of travelers' checks
Útgáfa á ferðatékkum issuance of travellers' cheques
Greiðslumiðlun milil banka, fjárhagsleg clearing, financial
Greiðslumiðlun við fasteignakaup, fjárhagsleg clearing-houses, financial
Öryggishólfaþjónusta safe deposit services
Skipulag safnana organization of monetary collections
Lán [fjármögnun] loans [financing]
Fjárhagsmat fiscal valuation
Fjárhagsmat [tryggingar, bankaþjónusta, fasteignir] financial evaluation [insurance, banking, real estate]
Sala á viðskiptakröfum factoring
Fjárvarsla trusteeship
Fjárvarsla fiduciary
Fjármögnunarþjónusta financing services
Fjármálastjórnun financial management
Veðmiðlun pawnbrokerage
Fasteignastjórnun real estate management
Stjórnun á íbúðarhúsnæði apartment house management
Brunatryggingaábyrgð fire insurance underwriting
Útleiga á íbúðum rental of apartments
Útleiga á bóndabýlum rental of farms
Sjúkratryggingaábyrgð health insurance underwriting
Sjóvártryggingaábyrgð marine insurance underwriting
Veðlánaþjónusta mortgage banking
Sparibankaþjónusta savings bank services
Leigu-kaupfjármögnun lease-purchase financing
Leigu-kaupfjármögnun hire-purchase financing
Verðbréfamiðlun securities brokerage
Líftryggingaábyrgð life insurance underwriting
Þjónusta húsnæðisskrifstofa [íbúðir] accommodation bureau services [apartments]
Fjárhagsgreiningar financial analysis
Verðmat á antíkmunum antique appraisal
Verðmat á listmunum art appraisal
Sannreyning á tékkum check verification
Sannreyning á tékkum cheque verification
Fjármálaráðgjöf financial consultancy
Tryggingaráðgjöf insurance consultancy
Greiðslukortaþjónusta processing of credit card payments
Debetkortaþjónusta processing of debit card payments
Rafrænn flutningur fjármuna electronic funds transfer
Fjármálaupplýsingar providing financial information
Upplýsingar um tryggingar providing insurance information
Verðmat á skartgripum jewelry appraisal
Verðmat á skartgripum jewellery appraisal
Verðmat á myntsöfnum numismatic appraisal
Leiguinnheimta rent collection
Verðmat á frímerkjum stamp appraisal
Útgáfa táknfjár [tokens of value] issuance of tokens of value
Geymsla á verðmætum deposits of valuables
Þjónusta við að skráningu á verðbréfamörkuðum stock exchange quotations
Útgáfa á greiðslukortum issuance of credit cards
Útleiga á skrifstofum [fasteignir] rental of offices [real estate]
Þjónusta við greiðslu lífeyris retirement payment services
Fjárhagskostun financial sponsorship
Þjónusta netbanka online banking
Slitameðferð fyrirtækja, fjárhagsleg business liquidation services, financial
Mat á viðgerðarkostnaði [fjárhagsmat] repair costs evaluation [financial appraisal]
Kolefnismiðlun brokerage of carbon credits
Fjárhagslegt mat á timbri financial evaluation of standing timber
Fjárhagslegt mat á timbri financial valuation of standing timber
Fjárhagslegt mat á ull financial evaluation of wool
Fjárhagslegt mat á ull financial valuation of wool
Lán með veði lending against security
Þjónusta viðlagasjóða provident fund services
Hlutabréfamiðlun stock brokerage services
Ráðgjöf vegna skulda debt advisory services
Stjórnun fjármagns vegna byggingaframkvæmda arranging finance for construction projects
Útvegun fjármálaupplýsinga í gegnum vefsíðu providing financial information via a web site
Fjárhagsleg umsýsla endurgreiðslukerfa financial management of reimbursement payments for others
Starfsemi fjárfestingasjóða investment of funds
Skuldabréfa og hlutabréfamiðlun stocks and bonds brokerage
Þjónusta við að endurgreiða eða veita afslátt í gegn meðlimakort providing rebates at participating establishments of others through use of a membership card
Veðbindiþjónusta bail-bonding
Útleiga á skrifstofum fyrir samvinnu rental of offices for co-working
Fjárhagsmat tilboða í útboðsferli financial appraisals in responding to calls for tenders
Fjárhagsmat við tillögugerð [RFPs] financial appraisals in responding to requests for proposals [RFPs]
Fjárhagslegt mat á þróunarkostnaði í tengslum við olíu-, gas- og námavinnslu financial evaluation of development costs relating to the oil, gas and mining industries
Fjármálarannsóknir financial research
Fasteiganaumsýsla real estate affairs
Rafrænar færslur á sýndargjaldmiðlum electronic transfer of virtual currencies
Fjárhagslegt mat á verðmæti hugverkaréttinda financial valuation of intellectual property assets
Gerð kostnaðartilboða preparation of quotes for cost estimation purposes
Fjármagnssöfnun [crowdfunding] crowdfunding
Greiðsluþjónusta úr rafrænum veskjum e-wallet payment services
Fjármálaviðskipti tengd sýndarmyntum financial exchange of virtual currency